ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเป็นสมาชิก www.glory-manutd.com

1. Username , Password และการรักษาความปลอดภัย ในการเปิดบัญชีสมาชิกของ www.glory-manutd.com ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับ ตัวของท่านเองในการลงทะเบียนหากท่านได้ ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูล ล่าสุดหรือไม่สมบูรณ์ หรือหาก www.glory-manutd.com มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ www.glory-manutd.com มีสิทธิที่จะยกเลิก Username ของท่าน ท่านจะได้รับ User และ Password เมื่อเสร็จสิ้นกระบวน การลงทะเบียน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของ Username และ Password และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิด ขึ้นภายใต้ Username ของท่าน ท่านยินยอม ที่จะแจ้งให้ www.glory-manutd.com ทราบทันทีหากพบว่ามีการใช้ Username ของ www.glory-manutd.com โดยมิได้รับอนุญาติ หรือมีการฝ่าฝืน การรักษาความปลอดภัย
2. สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก www.glory-manutd.com มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก www.glory-manutd.com จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลเว้นแต่ว่า www.glory-manutd.com มีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะ

2.1 ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย

2.2 เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ www.glory-manutd.com

2.3 เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ www.glory-manutd.com

2.4 กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

3. การปฏิบัติต่อสมาชิก www.glory-manutd.com ให้บริการแก่บุคคลเท่านั้น การใช้บริการใดใดเพื่อการค้า โดยมิได้รับอนุญาต หรือการขายบริการต่อ ถือเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น ท่านได้ตกลงยินยอมว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในข้อมูล เนื้อหา ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา") ซึ่งท่านได้ส่งเข้ามา ไม่ว่าในวิธีใดใด ก็ตามเข้าสู่ www.glory-manutd.co เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกส่งมาจะอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ของบุคคลผู้ริเริ่มนั้น www.glory-manutd.com จะไม่กระทำการใดใด ในการควบคุมเนื้อหาที่มีการส่งภายในเว็บของ www.glory-manutd.com และจะไม่รับ ประกันในความถูกต้องสมบูรณ์และคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว ท่านได้ ยินยอมที่จะ ไม่กระทำการใดใดดังต่อไปนี้

3.1 ส่งเนื้อหาใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ของบุคคลหรือสถาบันอื่นรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ ในการเผยแพร่ต่างๆ

3.2 ส่งเนื้อหาใดใดที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย

3.3 ขัดขวาง แทรกแซง หรือรบกวนเครือข่ายของ www.glory-manutd.com หรือ ฝ่าฝืนข้อบังคับ นโยบาย หรือการปฏิบัติของ เครือข่ายนั้น

3.4 พยายามที่จะฝ่าฝืนเข้าสู่บริการของ www.glory-manutd.com Username ของผู้อื่น ระบบ คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ www.glory-manutd.com โดยมิได้รับอนุญาต หรือ รบกวนการใช้งานของสมาชิกอื่น

4. การประชาสัมพันธ์ของโฆษณา การกระทำการใดใดเกี่ยวกับการโฆษณาบน www.glory-manutd.com หรือการมีส่วนร่วม ในการประชาสัมพันธ์ จะอยู่ในความรับผิดชอบ www.glory-manutd.com เท่านั้น!!
5. การยกเลิก ท่านได้ตกลงยินยอมว่า www.glory-manutd.com สามารถที่จะยกเลิกบริการและทำการลบ ข้อมูลเนื้อหาใน www.glory-manutd.com ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่า กรณีใดใดก็ตามรวมทั้ง www.glory-manutd.com สามารถ ที่จะยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่านได้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนในเงื่อนไขในการให้บริการของ www.glory-manutd.com